Privacy verklaring De Veertol BV
 
 Wij, De Veertol bv (hierna: de Veertol) achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
 De Veertol verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.    
De Veertol heeft een Privacy Officer.  De contactgegevens van deze Privacy Officer zijn:
Mevr. A. Veerman-Vlok
 
Doel verwerking persoonsgegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken met onze medewerkers, tijdens mailwisselingen met onze medewerkers, door het bezoeken van onze website of tijdens het uitvoeren van uw verzoeken. Gegevens zoals NAW en telefoon/mail gegevens voor het opmaken van offertes.
 
De Veertol deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend of indien zij daar wettelijk toe verplicht zijn.
De Veertol slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).
 
Bescherming persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan. Medewerkers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.
 
Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en alleen verstrekt aan opdrachtgevers als we daar wettelijk toe worden verplicht.
 
De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om de opdracht bij ons of een van onze opdrachtgevers goed uit te kunnen voeren.
 
Wij nemen de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:
 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van ons kantoor en onze (klant)systemen;
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • Door De Veertol worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;
 • De (persoons)gegevens worden door De Veertol niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor De Veertol geldende wettelijke bewaartermijn;
 • Slechts indien u aan De Veertol uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer.
 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door De Veertol dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten
Bij De Veertol heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:
 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.
 
U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier op onze website www.deveertol.nl
Op onze website kunt u ook informatie vinden over de wijze waarop wij uw verzoek(en) afhandelen.  
 
Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken.  Uw toestemming intrekken kan door het invullen van het “formulier voor betrokkenen” of een e-mail te sturen met als onderwerp “intrekking toestemming” naar info@deveertol.nl
  
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven.
 
Integriteit en vertrouwelijkheid
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor onze medewerkers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen. Medewerkers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.
 
Verlies van uw persoonsgegevens
De Veertol heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.
 
Bezoek aan onze website
Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.
De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de
wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.
Bij bezoeken aan deze webpagina's worden cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Klachtenregeling
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze.  
Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:
0299-365318
Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze Privacy Officer.
 
Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze Privacy Officer niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot
 
De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Wijziging privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.
 
Purmerend, 1 juli 2018
 
De Veertol bv